Algemene voorwaarden Nautic Gear

1 Algemeen:

1-1 In deze algemene voorwaarden word verstaan onder “Nautic Gear”, ingeschreven onder KvK Nr: 30268338 te Ede Cliënt of klant, de potentiële afnemer van zaken, diensten en / of goederen.
1-2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van Nautic Gear, alsmede op de tussen Nautic Gear en cliënt gesloten overeenkomt(en) ongeacht woon- of vestigingsplaats van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.
1-3 Afwijking van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk, schriftelijk tot stand zijn gekomen
1-4 Voorwaarden van cliënt zijn slechts van toepassing indien en voor zover daarover schriftelijk met Nautic Gear overeenstemming is bereikt.
1‐5 Door Uw bestelling via onze Online shop www.nauticgear.nl geeft U te kennen dat U met de levering‐ en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Nautic Gear heeft het recht haar leveringsvoorwaarden en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Voor gevolgen van tekstfouten kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

2 Aanvragen Voorwaarden:

2‐1 Deze leveringsvoorwaarden van Nautic Gear zijn tevens op aanvraag verkrijgbaar bij Nautic Gear te Ede (Nederland) alsmede ook te downloaden via www.nauticgear.nl Niets van deze site mag door derden zonder toestemming van Nautic Gear worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden aan: Nautic Gear KvK: 30268338 te Ede BTW: NL104500396 B01

3 Aanbod:

3‐1 De aangeboden artikelen worden zo duidelijk mogelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld d.m.v. digitale foto’s en duidelijke productbeschrijvingen met daarin o.a. lengte, kleur en materiaalsoort. Alhoewel Nautic Gear de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn aanbiedingen, waaronder begrepen prijslijsten en andere gegevens die op enig ( aanstaande ) rechtsbetrekking tussen Nautic Gear en de wederpartij kan ( gaan ) duiden, kan cliënt hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Bij de aangeboden artikelen wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop ervan verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien hij op het aanbod ingaat.

3-1.1 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding en / of ontbinding zijn.

3‐2 Het aanbod van de door Nautic Gear aangeboden artikelen is vooralsnog uitsluitend gericht op particuliere verkoop. 4 Acceptatie van Bestellingen:

4‐1 Ongeacht de door de klant bij de bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt Nautic Gear zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren. Voor speciaal bestelde artikelen voor klanten is Nautic Gear gerechtigd een bedrag vooraf door de klant te laten betalen.

4‐2 Artikelen welke Nautic Gear op voorraad heeft worden doorgaans dezelfde of volgende werkdag verzonden. Indien Producten niet op voorraad zijn worden deze binnen 3 tot 5 werkdagen verzonden mits ze bij toeleveranciers voorradig zijn. Indien er artikelen zijn die een uitzonderlijke lange levertijd hebben of uitverkocht zijn zal Nautic Gear zo spoedig mogelijk de klant hiervan op de hoogte brengen per e-mail.

5 Zichttermijn

5‐1 Voor al het aanbod van Nautic Gear geldt een zichttermijn van 14 dagen.

5‐2 Tijdens de zichttermijn mogen de aangeboden artikelen beoordeeld worden op kwaliteit en uitvoering.

5‐3 De zichttermijn houdt eveneens in dat de klant gerechtigd is binnen de zichttermijn beoordeelde artikelen te retourneren. De geretourneerde artikelen mogen niet gedragen, gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten van de retourzending komen ten laste van de klant. Wanneer een product beschadigd of gebruikt wordt retour gezonden is Nautic Gear gerechtigd deze kosten in mindering te brengen op de creditering.

6 Voorwaarden Retourzending:

6‐1 Binnen de zichttermijn van 14 dagen bent u gerechtigd het aangekoche artikel of artikelen aan ons te retourneren.
Retouren dienen te allen tijde voorzien te worden van een ingevuld retourformulier dat u bij elke bestelling aantreft. (achterzijde pakbon)
Retouren waarvan deze ontbreekt en waarvan wij de herkomst niet kunnen afleiden kunnen wij niet verwerken.

6‐2 Retouren waarvan deze ontbreekt en waarvan wij de herkomst niet kunnen afleiden kunnen wij niet verwerken.

6‐3 Retourzendingen dienen in originele verpakking, onbeschadigd en voldoende gefrankeerd binnen de 14 dagen van de zichttermijn te worden verstuurd. De klant is zelf aansprakelijk voor de retourzending. Het verzendrisico is daarbij voor de verzender. Nautic Gear is dan ook niet aansprakelijk voor zoekgeraakte bestellingen die door de klant zelf aan ons zijn verzonden.

6‐4 De zichttermijn gaat in op de dag van aflevering van het artikel door  Post NL, UPS of De Post (BE). Indien het pakket wordt bezorgd door TNT Post (NL), UPS of De Post (BE) wordt ervan uitgegaan dat de aflevering plaatsgevonden heeft op de werkdag volgend op de datum vermeld op de factuur.

6‐5 De bewijslast dat de klant tijdig gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om te retourneren binnen de zichttermijn, rust bij de klant. Nautic Gear accepteert in dat opzicht een door TNT Post (NL), UPS of De Post (BE) afgestempeld poststuk, een bewijs van ter post bezorging of een soortgelijk document.

6‐6 De voorwaarden van terugzending worden vermeld alvorens men een bestelling bij Nautic Gear plaatst. De Klant kan pas een bestelling plaatsen, na akkoord te zijn gegaan met de algemene leveringsvoorwaarden van Nautic Gear. Nautic Gear is niet aansprakelijk voor het niet lezen van deze voorwaarden, maar toch voor akkoord te hebben aangevinkt.

7 Totstandkoming Koopovereenkomst:

7‐1 Indien de aangeboden artikelen niet binnen de zichttermijn op de door Nautic Gear wijze zijn teruggezonden wordt de koopovereenkomst geacht gesloten te zijn op de dag volgend op de dag van het verstrijken van de 14 dagen zichttermijn. Indien de zichttermijn conform artikel 5‐2 is uitgesloten, wordt de koopovereenkomst geacht gesloten te zijn op de dag volgend op de dag vermeld op de factuur.

8 Levering:

8‐1 Levering geschiedt aan de hand van de door de klant gekozen wijze van betaling. Heeft de klant gekozen voor vooraf overboeken op onze bank‐ of girorekening, dan gaat het normale order- en bestelproces lopen zodra de betaling door ons ontvangen is. (Rekening houdend met de leveringsvoorwaarden van TNT Post (NL), UPS of De Post (BE)

8‐2 Indien een bestelling verzonden wordt via TNT Post (NL), UPS of De Post (BE), worden deze kosten in rekening gebracht als onderdeel van de totale leveringskosten. De toepasselijke leveringskosten staan aangegeven op onze internetsite. Deze kosten zijn inclusief het verzendklaar maken, verpakken, controleren, transporteren en bezorgen van Uw bestelling. Retour gezonden artikelen worden conform artikel 6, Voorwaarden Retourzending, exclusief de verzendkosten op de bank‐ of girorekening van de klant teruggestort.

8‐3 Aangeboden artikelen blijven eigendom van Nautic Gear, zolang niet het volledige openstaande bedrag voor deze goederen zijn voldaan door de klant.

8-4 De door Nautic gear opgegeven levertermijn kan nooit als fatale termijn worden beschouwd. Overschrijding van de levertijd kan nimmer leiden tot schadevergoeding of enige andere actie jegens Nautic Gear, tenzij anders, schriftelijk is overeengekomen of in geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van Nautic Gear.

8.5 Nautic gear behoud zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren.

8-6 Indien cliënt haar noodzakelijke medewerking tot nakoming van de verbintenis door Nautic Gear niet verleent of doordat ander beletsel van haar zijde opkomt is gerechtigd om binnen 8 dagen nadat client daartoe door Nautic Gear in gebreke is gesteld, de overeenkomst ontbinden of als ontbonden te beschouwen zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn en onverminderd het recht van Nautic Gear om van cliënt vergoeding van geleden verlies en / of gederfde winst te vorderen. Daarnaast zal, indien en zolang de door client veroorzaakte verhindering in de nakoming door Nautic Gear voortduurt, door cliënt van Nautic Gear geen nakoming kunnen worden gevorderd terwijl Nautic Gear gerechtigd is van de client vergoeding van in redelijkheid gemaakte kosten te kunnen verlangen, voortvloeiende uit het in dit artikellid omschreven gedrag c.q de nalatigheid van de cliënt.

8-7 Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die Nautic Gear niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder inbegrepen het geval dat Nautic Gear door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten. Onder overmacht word verder begrepen: Bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van welke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan. Vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van Nautic Gear. Transportmoeilijkheden of belemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar Nautic Gear toe of van Nautic Gear naar cliënt wordt gehinderd of belemmerd.

8-8 Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van Nautic Gear opgeschort. Indien de periode van opschorting langer duurt dan 30 dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

8-9 Indien Nautic Gear bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is Nautic Gear gerechtigd het reeds geleverde of uitgevoerde c.q het leverbare of uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren, en is client gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke overeenkomst betreft.

9 Transport Risico:

9‐1 Nautic Gear is niet verantwoordelijk voor het zoekraken dan wel vertraagd afleveren van bestellingen verzonden via de verzendmethodes van Post (NL), UPS, DHL, DPD of De Post (BE/DE) of welke andere vervoerder dan ook. Bij het plaatsen van de bestelling kiest u zelf voor de vervoerder en accepteert daarmee ook de bepalingen van de desbetreffende vervoerder. Verlies of zoekraken van een verzending nadat deze aantoonbaar door Nautic Gear is overgedragen aan de desbetreffende vervoerder is altijd voor de klant. Nadat de artikelen door de zijn afgeleverd en in ontvangst zijn genomen door de klant, gaat het risico van beschadiging en verlies over op de klant.

10 Garantie:

10‐1 Nautic Gear garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties, als ook de niet‐strijdigheid met de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De op de factuur vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantieperiode van Nautic Gear Deze is 1 jaar/365 dagen, dan wel de volgens de duur die de Nederlandse wet stelt artikelen. Hierop uitgezonderd zijn kleding en schoeisel. Hierop verlenen wij de wettelijk bepaalde garantie termijn.

10-2 Nautic Gear hanteert een Carry-Inn garantie principe. Dat houdt in dat de klant verantwoordelijk is voor het insturen van het aangekochte artikel(en) waar u garantie voor claimt. De kosten voor het insturen zijn voor rekening van de klant. De kosten voor reparatie / vervanging bij een gegronde garantieclaim en de kosten voor het retourzenden naar het initiële verzendadres (mits binnen de EU) is voor rekening van Nautic Gear. Om een gegrondheid van een garantieklacht te kunnen beoordelen zal het artikel altijd fysiek bij Nautic Gear retour gekomen moeten zijn. Nautic Gear is niet aansprakelijk voor uitbouwkosten / inbouwkosten voortvloeiende uit welke garantieclaim dan ook.

10-3 Wanneer de klant garantie claimt op een artikel(en) en na onderzoek blijkt dat het product normaal functioneert, en de garantie klacht derhalve ongegrond blijkt, behoud Nautic Gear zich het recht voor zowel de kosten voor de retourzending (€ 6,95 Incl. Btw.) alsmede het arbeidsloon door te belasten aan de klant en deze te innen alvorens het product retour wordt gezonden.

10‐4 Elk gebrek aan een aangekocht artikel, dat is ontstaan bij een overeenkomstig de bestemming der artikelen normaal en oordeelkundig gebruik, zal door Nautic Gear op schriftelijk verzoek van de klant binnen de garantieperiode ofwel gratis worden hersteld of gratis worden vervangen waar mogelijk, als artikelen niet meer leverbaar zijn is Nautic Gear gerechtigd soortgelijk artikel als vervanging aan te bieden. Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is Nautic Gear gerechtigd ter hare keuze eveneens te kiezen voor teruggave van de koopprijs exclusief leveringskosten. 

De door Nautic Gear verleende garantieperiode vervalt bij normaal te achten slijtage, of indien de beschadiging of het defect kennelijk het gevolg is van: • Nalatig onderhoud, opzet of grove nalatigheid, verbreken garantie zegel, indien van toepassing. • Onoordeelkundig gebruik of gebruik voor anders dan het desbetreffende artikel voor bedoeld is • Aantasting van de artikelen door douchen, zwemmen, Eau de Toilettes, Eau de Parfums, body lotions, body sprays of elke andere vorm van substanties en/of water, waar de aangekochte artikelen door beschadigd kunnen raken • Oververhitting door verwarmingsbronnen, het blootstellen van de artikelen aan elke vorm van vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte. • Veranderingen reeds aangebracht door de klant zelf of door derden. • Als de klant in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.

10‐5 Geen garantie wordt gegeven op verkleuringen of afwijkingen van ondergeschikte aard. Tevens is Nautic Gear niet aansprakelijk voor het niet goed of niet juist weergeven van de kleurinstellingen t.g.v. de beeldresolutie van het beeldscherm van de Klant.

10‐6 In geval van zichtbare gebreken dient de klant het artikelen te retourneren binnen het zichttermijn, onder mededeling van het gebrek. Conform artikel 6‐1 Voorwaarden Retourzending.

10‐7 In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn, of in geval van klachten over verrichtte herstelwerkzaamheden, dient elke klacht toe te komen binnen twee maanden na vaststelling van het gebrek door de klant. De klacht dient een beschrijving van grieven en/of geconstateerde gebreken te behelzen en kan elektronisch(E‐mail), schriftelijk plaatsvinden. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist Nautic Gear of het artikel gerepareerd of vervangen zal worden. Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, is Nautic Gear in dit geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.

10‐8 Nautic Gear is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Nautic Gear geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove schuld van Nautic Gear.

10‐9 (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet in aanmerking voor vergoeding, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove schuld van Nautic Gear.

10‐10 Van herstellingen na de garantieperiode zal vooraf een opgave van de kosten worden opgesteld.

11 Betalen:

11‐1 Indien de klant bij de bestelling gekozen heeft voor vooraf overboeken, dienen de bestelde artikelen binnen 14 dagen te worden betaald op onze bank of girorekening. Na het ontvangen van deze betaling ontvangt de klant een bevestigings e-mail van betaling en zal Nautic Gear het normale leveringsproces starten.

11-2 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn ( tenzij anders aangegeven ) in Euro’s inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. De leveringskosten zijn exclusief, tenzij uitdrukkelijk anders is weergegeven (eventueel per product, actiematig)

11-3 Nautic Gear behoud zich het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen. De klant is gerechtigd in dit geval een bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden binnen 7 dagen na de mededeling van Nautic Gear.

11-4 Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging optreed in de kosten van Nautic Gear, tengevolge van enigerlei voorziening in een collectieve arbeidsovereenkomst, wet of besluit of beschikking van (semi) overheidswege (buitenlandse overheden daarbij inbegrepen) van dwingend rechterlijk karakter, dan wel indien buiten de invloedsfeer van Nautic Gear zodanige kostprijsverhogende omstandigheden optreden dat in redelijkheid van Nautic Gear niet langer kan worden gevergd dat de overeengekomen prijs word gehanteerd verklaard cliënt zich reeds nu voor alsdan akkoord met een wijziging van die prijs, die door Nautic Gear aan cliënt middels de aanduiding van objectieve maatstaven nader zal worden medegedeeld.

11‐5 Indien de klant na het in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft met zijn betaling, zal het saldo worden verhoogd met buitengerechtelijke kosten, gesteld op 15% van het uitstaande saldo, alsmede met een bedrag van 25 Euro aan bureaukosten. Vanaf de aanmaning wordt eveneens rente in rekening gebracht tot op het tijdstip waarop het verschuldigde bedrag geheel is voldaan. Daarnaast kan Nautic Gear, per verstuurde herinnering, herinneringskosten in rekening brengen.

11‐6 Daarnaast komen alle (buiten)gerechtelijke kosten die zowel met de minnelijke als de gerechtelijke incassering verband houden, volledig ten laste van de klant.

12 Persoonsregistratie/Privacyverklaring:

12‐1 Door het plaatsen van een bestelling in onze Online shop www.nauticgear.nl worden gegevens verwerkt in het klantenbestand van Nautic Gear. Alle gegevens die U ons doorgeeft worden door Nautic Gear opgeslagen en in een eigen bestand voor bedrijfsvoering en verkoop, zoals verwerking van bestellingen en klantenbeheer, alsmede het toesturen van eigen aanbiedingen. Dit geldt ook voor mensen die zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.

12‐2 Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt tegen betaling van de daarbij horende kosten. Eventuele door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.

12-3 Klanten die bij Nautic Gear een account hebben aangemaakt zijn zelf gerechtigd hun eigen persoonsgegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

12-4 De verwerking van persoonsgegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving

12‐5 Indien U geen prijs stelt op reclame via post of E‐mail, kan de klant dit aan ons kenbaar te maken middels de “link” welke onder aan elke nieuwsbrief staat of dit aan te geven in de eigen account.

12‐6 Nautic Gear verstrekt onder geen beding of buiten het doel van haar verwerking geen gegevens aan derden! waardoor de privacy van de klant in het geding zou kunnen komen.

13 Overige Bepalingen:

13‐1 Voor de gevolgen van zet, typ en/of programmeer- prijs- of programmafouten in mailings per post, E‐mail of via onze Internetsite, kan Nautic Gear nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

13‐2 Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met alle verkoopwaarden zoals in dit document vermeld.

13‐3 Op deze verkoopswaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

13‐4 Op de algemene voorwaarden van Nautic Gear is de Nederlandse wet voor "kopen op afstand" van toepassing.